warunki gwarancji

Autoryzowany serwis silników Haswing

Multi-Com

adres

Longinówka 95

97-340 Rozprza

telefon

44 647 13 35

Autoryzowany serwis silników Haswing Cayman GPS

Markor Sp.J.

adres

ul. Braci Kobylańskich 5

26-340 Drzewica

telefon

+48 535 334 567

Ogólne warunki gwarancji

 1. Gwarancja dotyczy silników elektrycznych firmy HasWing modeli Comax, 2HP, Cayman, W20, Osapian seria D 55/80/101LBS, Protruar, Ventura, Armada, Ultima. Gwarantem jest firma MARKOR sp.j. 26-340 Drzewica ul. Braci Kobylańskich 5. Gwarantuje ona usuniecie wad fabrycznych w okresie trwania gwarancji. Gwarancja obejmuje wady powstałe w trakcie procesu produkcyjnego z przyczyn tkwiących w silniku. Każdy silnik musi być eksploatowany i obsługiwany zgodnie z instrukcją obsługi.
 2. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową i rękojmi.
 3. Gwarancją objęte są produkty zakupione w Polsce od polskiego dystrybutora. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest udzielana Nabywcy – osobie fizycznej lub prawnej.
 4. Odpowiedzialność gwarancyjna dotyczy wad produktu powodujących jego nieprawidłowe działanie.
 5. Do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego sprzętu posiadającego oryginalne oznaczenie numeru serii wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym do sklepu w którym nabyto produkt lub do serwisu firmy Multi-Com. Towar reklamowany należy przesłać na adres serwisu (adres serwisu umieszczony jest na karcie gwarancyjnej), wraz z oryginałem karty gwarancyjnej czytelnie podpisanej, kopią dowodu zakupu, opisem usterki wraz danymi adresowymi i numerem telefonu do bezpośredniego kontaktu z klientem. Do reklamowanego silnika należy dołączyć śrubę z zestawem mocującym.
 6. Nieprawidłowości w działaniu będą usuwane bezpłatnie w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Nabywcą i liczonym od od daty przyjęcia sprzętu przez autoryzowany serwis do naprawy.

Okres gwarancji

 1. Gwarancja wynosi 24 miesiące.
 2. W silnikach: Osapian, Osapian MAX należy wykonać przegląd serwisowy w 23 lub 24 miesiącu ale nie później niż do ostatniego dnia 24 miesiąca od daty zakupu. Co powoduje przedłużenie gwarancji na kolejne 24 miesiące.
 3. W silnikach: Protruar 3.0, Protruar 4.0 oraz w modelu Comax należy wykonać przegląd serwisowy w 11 lub 12 miesiącu ale nie później niż do ostatniego dnia 12 miesiąca od daty zakupu.
 4. W silnikach: Armada serwis należy wykonywać co 12 miesięcy lub po przepracowaniu 100 godzin.
 5. W silnikach: Ultima gwarancja wynosi 24 miesiące na silnik i 12 miesięcy na baterię.
 6. Gdy silnik jest wykorzystywany w celach zarobkowych ( np. w wypożyczalniach sprzętu pływającego) - gwarancja wynosi 12 miesięcy
 7. Płatny przegląd musi być wykonany w autoryzowanym serwisie: firma Multi-Com oraz potwierdzony odpowiednim wpisem w karcie gwarancyjnej.
 8. Za przestrzeganie terminów przeglądów odpowiada kupujący. Zaniechanie wykonywania przeglądu serwisowego powoduje zakończenie okresu odpowiedzialności gwarancyjnej po 24 miesiącach na przełącznik biegów, szczotkotrzymacz, elementy ruchome mocowania i głowicy.
 9. W zależności od częstotliwości używania silnika, co kilka miesięcy zaleca się dodatkową konserwację przekładni. W przypadku, kiedy silnik jest użytkowany bardzo często lub zarobkowo (np. wypożyczalnie) konserwację przekładni powinno się wykonywać częściej.

Zakres przeglądu

 1. W zakres prac wchodzą czynności związane ze sprawdzeniem stanu technicznego silnika.
 2. Wszelkie usterki wykryte w czasie przeglądu muszą być usunięte aby okres gwarancji uległ wydłużeniu.
 3. Koszty przeglądu poszczególnych modeli dostępne są na stronie internetowej autoryzowanego serwisu: https://mc-sklep.pl/przeglad-gwarancyjny-koszt-pm-47.html

Ograniczenia

 1. Gwarancją nie są objęte:
  • Nieprawidłowości w działaniu spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi lub chemicznymi;
  • Uszkodzenia powstałe na skutek zdarzeń losowych np. pożar, burze, zalanie, utopienie;
  • Uszkodzenia powstałe na skutek nie stosowania się do instrukcji obsługi;
  • Uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem;
  • Uszkodzenia powstałe na skutek dokonywania samowolnie zamian konstrukcyjnych urządzenia.
 2. Koszt transportu do serwisu lub sklepu ponosi klient.

MARKOR SP.J

Wyłączny importer silników Haswing w Polsce

ul. Braci Kobylańskich 5

26-340 Drzewica


   +48 535 334 567 | +48 602 192 702

biuro@haswing.pl

social media